preloader logo

Solicitudes de ayuda

Obteniu ajudes de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Beneficia't de subvencions per a activitats socials, culturals i esportives. 


La Fundació Guillem Cifre de Colonya pot atorgar subvencions gràcies a: 

 • Els beneficis que Colonya, com a caixa d'estalvis, destina a Obra Social
 • Les aportacions fetes pels clients de l'Estalvi Ètic.

La Fundació té tres grans àrees d'actuació en l'àmbit de les Illes Balears, que són:

 • Àrea Social i Assistencial
 • Àrea Cultural
 • Àrea Esportiva

Els projectes presentats hauran d'estar relacionats amb les àrees esmentades, concretament es podrà col·laborar en:

 • Activitats de caire assistencial, de suport i ajuda als sectors més desfavorits de la nostra societat. 
 • Activitats de suport, difusió i dinamització de la Cultura.
 • Activitats de suport i difusió de l'Educació.
 • Activitats de suport a l'esport escolar i de base (infantil i juvenil), entès com a una part de la formació dels més joves.

A més de en la realització d'activitats pròpiament dites en les àrees assenyalades, es podrà col·laborar amb les entitats beneficiàries de la Fundació, en:

 • Inversions per a l'adquisició o per a la reposició d'equipaments.
 • Materials de difusió del projecte.
 • Contractació laboral de personal tècnic per a l'execució del projecte.
 • Despeses relatives a personal voluntari, si n'hi ha en el projecte.
 • Formació de personal fix, eventual i voluntari per atendre el projecte.

Com es valoren les sol·licituds?

El marc dels criteris de valoració per atendre les sol·licituds de col·laboració serà “Els Principis de la Carta per un Món Solidari”, aplicant, alhora, criteris d'equitat. Es tindrà en compte, l'interès, la utilitat, la qualitat, el caràcter innovador i l'oportunitat de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, així com el nombre d'usuaris de l'entitat i beneficiaris del projecte presentat.

Es donarà prioritat als projectes:

 • Que desenvolupin activitats assistencials, ambientals o socials de sostenibilitat i cohesió social.
 • Que facilitin millores a un major nombre de persones o a zones més desfavorides i necessitades.
 • Que promoguin la integració i la lluita contra la marginació i l'exclusió social.
 • Que siguin presentats conjuntament per dues o més entitats o xarxes.

Es valorarà, a més del projecte presentat, la funció i objectius de l'entitat sol·licitant, així com la seva implicació en el desenvolupament de l'Estalvi Ètic i  la seva vinculació amb Colonya.

Els projectes que no compleixin íntegrament tots els requisits exposats quedaran automàticament exclosos de la convocatòria.

Les decisions adoptades per la Fundació tindran caràcter executiu i seran inapel·lables. En tots els casos, la Fundació queda facultada per interpretar i resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació a la concessió i administració dels ajuts atorgats.

La responsabilitat civil o penal de les actuacions concretes de cada projecte recaurà exclusivament sobre l'entitat que el promou. La Fundació es reserva el dret de suspendre els ajuts concedits si estima que els treballs en execució no s'ajusten als projectes convinguts o bé són contraris a la legislació vigent i, en aquest cas, podrà exigir la devolució de les quantitats entregades.

Qui pot demanar una subvenció?

Podran optar a aquesta convocatòria de subvencions les entitats socials de dret privat sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre de centres, serveis i/o entitats amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria, que desenvolupen activitats a les Illes Balears en el camp de l'acció educativa, cultural,  social i assistencial, de protecció del nostre entorn natural i esportiva escolar i de base.

Serà imprescindible per sol·licitar la subvenció mantenir compte obert a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, preferentment un compte d'Estalvi Ètic.

Les entitats membres del Comitè Ètic no podran optar a subvencions amb fons provinents de l'Estalvi Ètic de Colonya.

En cas de rebre la subvenció, els beneficiaris ho hauran de fer constar a qualsevol informació pública que facin sobre la realització del seu projecte. Així mateix, la Fundació es reserva el dret de divulgar la identitat de les entitats beneficiàries, les característiques dels projectes, i les quantitats subvencionades en qualsevol mitjà o xarxa social que es cregui oportú.

Quin import pot sol·licitar? 

La finalitat de la convocatòria anual de sol·licituds de col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya es arribar al màxim nombre possible d'entitats i beneficiaris, pel que l'import màxim  que es podrà sol·licitar per subvenció i entitat serà tres mil euros (3.000.- €) 

Com se sol·liciten les ajudes? 

Clica en el següent enllaç per accedir al procediment.

Guia ràpida

Procediment de sol·licitud

Accés directe a la plataforma

También puede interesarte

Sabías que...

Antiguas Trabajadoras de la Fábrica de Can Morató Distinguidas con los Reconocimientos CLARA HAMMERL 2021
Antiguas Trabajadoras de la Fábrica de Can Morató Distinguidas con los Reconocimientos CLARA HAMMERL 2021

El colectivo de las trabajadoras de la antigua fábrica de alfombras de Can Morat...

Ver más
Campaña de apoyo a personas refugiadas y desplazadas
Campaña de apoyo a personas refugiadas y desplazadas

El Fons Mallorquí ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y comunicac...

Ver más
¿Qué es el Vishing?
¿Qué es el Vishing?

En los últimos meses ha surgido un nuevo método de estafa llamado vishing, donde...

Ver más
Seguro de hogar de una vivienda en alquiler, ¿Quién debe pagar?
Seguro de hogar de una vivienda en alquiler, ¿Quién debe pagar?

Tanto si eres arrendador como inquilino, la pregunta es la misma: ¿quién paga el...

Ver más

El día a día

El pasado día 15 de mayo se celebró el segundo Mercat Social de Sa Pobla
El pasado día 15 de mayo se celebró el segundo Mercat Social de Sa Pobla

Ver más
Ya está aquí el XXIV Festival Internacional Teatre de Teresetes hasta el día 22 de mayo
Ya está aquí el XXIV Festival Internacional Teatre de Teresetes hasta el día 22 de mayo

Ver más
33 Entidades Sociales y de Conservación del Entorno de Menorca reciben subvenciones del Estalvi Ètic
33 Entidades Sociales y de Conservación del Entorno de Menorca reciben subvenciones del Estalvi Ètic

Ver más
Firma del Convenio anual de Colonya con la Fundación Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 2022
Firma del Convenio anual de Colonya con la Fundación Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 2022

Ver más

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies.
Aceptar