preloader logo

Govern corporatiu i política de remuneracions

 • Colonya
 • Govern corporatiu i política de remuneracions

Colonya, com a caixa d'estalvis, és una entitat de crèdit, de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i finalitat social, independent de qualsevol altra empresa o entitat. L'administració, gestió, representació i control de Colonya, correspon als següents òrgans de Govern, conforme a les competències que, en cada cas, s'estableixen en els  Estatuts. La renovació dels membres dels òrgans de govern es du a terme per meitats cada dos anys en relació al procediment establert en el  Reglament Electoral.

La informació detallada en aquest apartat fa referència a les Disposicions de la Norma 60 de la circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit sobre supervisió i solvència que completa l'adaptació de l' Ordenament Jurídic espanyol a la Directiva 2013/36 / UE i el Reglament (UE) nº 575/2013.

 • Assemblea General

  L'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i de deliberació de l'Entitat. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte mitjançant els consellers generals, segons la seva participació en els grups següents:

  Els Impositors de l'Entitat. (18)

  • Rocío Álvarez Martínez
  • Catalina Borràs Llinàs
  • Martina Frontera Arrom
  • Joana Giménez Serra
  • Antonia Llabrés Vich
  • Margarita Mercadal Farré
  • Francesc Palou Mir
  • Antonio Pascual Riera
  • Jaime Simó Bisbal
  • Bernardo José Adrover Muñoz

  • Maria Victoria Cerdà Aleñar

  • Miquel Fullana Daviu

  • Antonia Maria Garau Moranta

  • Antonia Gelabert Jiménez

  • Elisenda Matilde Jutglar Bruno

  • Lídia Pérez Vicens

  • Margarita Villalonga Vicens

  • Joan Carles Villalonga Sintes

  Els Empleats de l'Entitat. (6)

  • Catalina De Siena Amengual Estrany
  • Melcior Bosch Vicens
  • Martí Cifre Cerdà
  • Francisca Estrany Martorell
  • Bartomeu Jaume Forteza
  • Rafel Triay Bagu

  Les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius. (6)

  • Miguel Ángel Benito Oliver
  • Josep Masot Tejedor
  • Emilio Mauleón Méndez
  • Edita Navarro Tuneu
  • Malena Riudavets Suárez
  • Antonio Sorà Vadell

  Les Administracions Públiques. (6)

  • Jose Ant. Avellaneda Fernández
  • Jaime Ferrer Adrover
  • Antonio Llompart Llobera
  • Pere A. Nadal Cànaves
  • Josep Francesc Cirer Amer
  • Jaume Payeras Vives
 • Consell d'Administració

  El Consell d'Administració és el màxim òrgan executiu i per al compliment dels seus fins té encomanada l'administració i gestió financera de Colonya així com la de la seva obra social. El Consell d'Administració haurà d'establir les normes de funcionament i procediments adequats per facilitar que tots els seus membres puguin complir en tot moment les seves obligacions i assumirà les responsabilitats que els corresponguin d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que s'apliquin a les caixes d'estalvi.

  Integraran el Consell d'Administració de l'Entitat onze (11) membres. D'aquests, almenys la majoria hauran de ser vocals independents:

  • Josep Antoni Cifre Rodríguez – President, independent.
  • Joana Colom Cifre – Vicepresidenta 1ª, independent.
  • Antonio A. Baeza de Oleza – Vicepresident 2n, independent.
  • Pere Salas Vives – Vicesecretari, independent
  • Damián Durán Servera – Vocal, independent.
  • Josep M. Mula Mulet – Vocal, independent.

  La resta de membres es correspondrà amb les següents representacions i pel nombre de vocals que, per a cadascuna d'elles, s'indica:

  Dos (2) vocals representants dels Impositors.

  • Joana Giménez Serra – Vocal, impositors (grans).
  • Margarita Villalonga Vicens – Vocal, impositors.

  Un (1) vocal representant dels Empleats.

  • Catalina de S. Amengual Estrany – Secretària, empleada.

  Un (1) vocal representant de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.

  • Edita Navarro Tuneu – Vocal, ent. repr. interessos col·lectius.

   Un (1) vocal representant de les Administracions Públiques.

    • Pere Antoni Nadal Cànaves – Vocal, Corporació local.
   • Comissió de Control

    La Comissió de Control és l'òrgan encarregat de supervisar que el Consell d'Administració i la direcció general compleixin correctament els acords i les directrius que dimanin de l'Assemblea General. Té com a finalitat essencial supervisar i dirigir el procediment electoral i la bona execució de l'obra social de la caixa, i també supervisar l'ajust i l'execució correcta de les línies generals d'actuació determinades per l'Assemblea General i la normativa financera de supervisió prudencial.

    La Comissió de Control estarà constituïda per 5 membres, que seran nomenats per l'Assemblea General d'entre persones que, reunint els coneixements i experiència adequats als que es refereix l'article 9 dels Estatuts, no ostentin la condició de vocals del Consell d'Administració. Com a mínim la meitat dels vocals hauran de ser vocals independents. La resta de membres hauran de ser Consellers Generals de diferents grups de representació.

     • Jaume Pallicer Oliver – President, independent.
     • Javier Bauzá Déroulède - Vicepresident, independent.
     • Gabriel Ferragut Ensenyat – Secretari, independent.
     • Francisca Estrany Martorell – Vicesecretària, empleats.
     • Emilio Mauleón Méndez – Vocal, entitats representatives interessos col·lectius.
    • Estatuts
    • Reglament Electoral i de Règim Intern


     Reglament Intern Comissió Inversions


     Reglament de la  Comissió de Control


     Reglament Intern Comissió Retribucions i Nomenaments


     Reglament Intern Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos


     Reglament del Consell d'Administració

    • Apartats "C" a "M" de la Norma 60


     Política per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i titulars de funcions clau


     Política de Govern Intern


     Política de Gestió de Conflictes d'Interès

    També pot interessar-te

    Sabies que...

    Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
    Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

    Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

    Veure més
    Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
    Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

    Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

    Veure més
    Seguretat a la banca electrònica
    Seguretat a la banca electrònica

    Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

    Veure més
    Som una banca ètica
    Som una banca ètica

    No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

    Veure més

    El dia a dia

    Encontre Escriptor-Escola amb Lluís Prats, autor de
    Encontre Escriptor-Escola amb Lluís Prats, autor de "Corporació d'Alienígenes, SA.", Premi Guillem Cifre de Colonya

    Veure més
    La Fundació Guillem Cifre de Colonya convoca la quarantena edició del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya
    La Fundació Guillem Cifre de Colonya convoca la quarantena edició del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

    Veure més
    Finalització termini de presentació de les propostes d'avantprojecte de Can Morató
    Finalització termini de presentació de les propostes d'avantprojecte de Can Morató

    Veure més
    Memòria Estalvi Ètic 2019
    Memòria Estalvi Ètic 2019

    Veure més

    Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
    Acceptar