preloader logo

Govern corporatiu i política de remuneracions

 • Colonya
 • Govern corporatiu i política de remuneracions

Colonya, com a caixa d'estalvis, és una entitat de crèdit, de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i finalitat social, independent de qualsevol altra empresa o entitat. L'administració, gestió, representació i control de Colonya, correspon als següents òrgans de Govern, conforme a les competències que, en cada cas, s'estableixen en els  Estatuts. La renovació dels membres dels òrgans de govern es du a terme per meitats cada dos anys en relació al procediment establert en el  Reglament Electoral.

La informació detallada en aquesta apartat fa referència a les Disposicions de la Norma 60 de la circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banc d'Espanya, a les 'entitats de crèdit sobre supervisió i solvència que completa l'adaptació de l' Ordenament Jurídic espanyol a la Directiva 2013/36 / UE ia l'Reglament (UE) nº 575/2013.

 • Assemblea General

  L'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i de deliberació de l'Entitat. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte mitjançant els consellers generals, segons la seva participació en els grups següents:

  Els Impositors de l'Entitat. (18)

  • Rocío Álvarez Martínez
  • Catalina Borràs Llinàs
  • Martina Frontera Arrom
  • Joana Giménez Serra
  • Antonia Llabrés Vich
  • Margarita Mercadal Farré
  • Francesc Palou Mir
  • Antonio Pascual Riera
  • Jaime Simó Bisbal
  • Bernardo José Adrover Muñoz

  • Maria Victoria Cerdà Aleñar

  • Miquel Fullana Daviu

  • Antonia Maria Garau Moranta

  • Antonia Gelabert Jiménez

  • Elisenda Matilde Jutglar Bruno

  • Lídia Pérez Vicens

  • Margarita Villalonga Vicens

  • Joan Carles Villalonga Sintes

  Els Empleats de l'Entitat. (6)

  • Catalina De Siena Amengual Estrany
  • Melcior Bosch Vicens
  • Martí Cifre Cerdà
  • Francisca Estrany Martorell
  • Bartomeu Jaume Forteza
  • Rafel Triay Bagu

  Les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius. (6)

  • Miguel Ángel Benito Oliver
  • Josep Masot Tejedor
  • Emilio Mauleón Méndez
  • Edita Navarro Tuneu
  • Malena Riudavets Suárez
  • Antonio Sorà Vadell

  Les Administracions Públiques. (4)

  • Jose Ant. Avellaneda Fernández
  • Jaime Ferrer Adrover
  • Antonio Llompart Llobera
  • Pere A. Nadal Cànaves
 • Consell d'Administració

  El Consell d'Administració és el màxim òrgan executiu i per al compliment dels seus fins té encomanada l'administració i gestió financera de Colonya així com la de la seva obra social. El Consell d'Administració haurà d'establir les normes de funcionament i procediments adequats per facilitar que tots els seus membres puguin complir en tot moment les seves obligacions i assumirà les responsabilitats que els corresponguin d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que s'apliquin a les caixes d'estalvi.

  Integraran el Consell d'Administració de l'Entitat onze (11) membres. D'aquests, almenys la majoria hauran de ser vocals independents:

  • Josep Antoni Cifre Rodríguez – President, independent.
  • Joana Colom Cifre – Vicepresidenta 2ª, independent.
  • Antonio A. Baeza de Oleza – Vicesecretari, independent.
  • Damián Durán Servera – Vocal, independent.
  • Josep M. Mula Mulet – Vocal, independent.
  • Pere Salas Vives – Vocal, independent

  La resta de membres es correspondrà amb les següents representacions i pel nombre de vocals que, per a cadascuna d'elles, s'indica:

  Dos (2) vocals representants dels Impositors.

  • Fernando F. Villalobos Cabrera – Vocal, impositors.
  • Joana Giménez Serra – Vocal, impositors (grans).

  Un (1) vocal representant dels Empleats.

  • Catalina de S. Amengual Estrany – Secretària, empleada.

  Un (1) vocal representant de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.

  • Edita Navarro Tuneu – Vocal, ent. repr. interessos col·lectius.

   Un (1) vocal representant de les Administracions Públiques.

    • Pere Antoni Nadal Cànaves – Vocal, Corporació local.
   • Comissió de Control

    La Comissió de Control és l'òrgan encarregat de supervisar que el Consell d'Administració i la direcció general compleixin correctament els acords i les directrius que dimanin de l'Assemblea General. Té com a finalitat essencial supervisar i dirigir el procediment electoral i la bona execució de l'obra social de la caixa, i també supervisar l'ajust i l'execució correcta de les línies generals d'actuació determinades per l'Assemblea General i la normativa financera de supervisió prudencial.

    La Comissió de Control estarà constituïda per 5 membres, que seran nomenats per l'Assemblea General d'entre persones que, reunint els coneixements i experiència adequats als que es refereix l'article 9 dels Estatuts, no ostentin la condició de vocals del Consell d'Administració. Com a mínim la meitat dels vocals hauran de ser vocals independents. La resta de membres hauran de ser Consellers Generals de diferents grups de representació.

     • Jaume Pallicer Oliver – President, independent.
     • Gabriel Ferragut Ensenyat – Secretari, independent.
     • Maria Antonia Carrasco Martí - Vocal, corporació local.
     • Maria Ester Ramon Bunyola - Vocal, impositora.
     • Javier Bauzá Déroulède - Vicepresident, independent.
    • Estatuts
    • Reglament Electoral i de Règim Intern


     Reglament Intern Comissió Inversions


     Reglament Intern Comissió Retribucions i Nomenaments


     Reglament Intern Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos


     Reglament del Consell d'Administració

    • Apartats "C" a "M" de la Norma 60


     Manual d'idoneïtat


     Política de Govern Intern


     Política de Gestió de Conflictes d'Interès

    També pot interessar-te

    Sabies que...

    Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
    Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

    Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

    Veure més
    Seguretat a la banca electrònica
    Seguretat a la banca electrònica

    Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

    Veure més
    Som una banca ètica
    Som una banca ètica

    No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

    Veure més
    Nova web Colonya, Caixa Pollença
    Nova web Colonya, Caixa Pollença

    Fa més de 135 anys que Colonya, Caixa Pollença, va ser creada gràcies al Sr. Gui...

    Veure més

    El dia a dia

    Colonya signa el conveni de col·laboració amb Funcas per l'estímul de l'Educació Financera
    Colonya signa el conveni de col·laboració amb Funcas per l'estímul de l'Educació Financera

    Veure més
    Nova ubicació per l'oficina de Colonya a Alcúdia
    Nova ubicació per l'oficina de Colonya a Alcúdia

    Veure més
    Colonya col·labora amb el 25è. Jazz de Sa Pobla
    Colonya col·labora amb el 25è. Jazz de Sa Pobla

    Veure més
    Presentació pública del 58è. Festival de Pollença
    Presentació pública del 58è. Festival de Pollença

    Veure més

    Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies. Acceptar