preloader logo

Termes i condicions Apple Pay

  • Colonya
  • Termes i condicions Apple Pay

TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE L'APLICACIÓ PER PAGAMENT PER MÒBIL APPLE PAY AMB LES TARGETES EMESES PER Colonya CAIXA POLLENÇA 

Ha de llegir atentament els següents termes i condicions per a l'ús de l'aplicació de Apple Pay amb les targetes de Colonya Caixa Pollença de les que sigui titular. L'ús d'Apple Pay amb les targetes de Colonya pressuposarà la plena acceptació d'aquests termes i condicions. 

Aquestes condicions d'ús fixen els termes d'Ús de les seves targetes de Colonya, en l'aplicació Apple Pay. A DONAR D'ALTA SEUS TARGETES DE COLONYA EN EL SEU DISPOSITIU, I UTILITZAR L'APLICACIÓ INFORMÀTICA APPLE PAY, L'USUARI RECONEIX HAVER LLEGIT I COMPRES LES Condicions d'ús i ACCEPTA QUEDAR LEGALMENT OBLIGAT I VINCULAT PER LES MATEIXES. SI TÉ ALGUN DUBTE SOBRE LES CONDICIONS D'ÚS, HA DE DEMANAR ASSESSORAMENT JURÍDIC ABANS DE ACCEPTAR I UTILITZAR L'APLICACIÓ. Si no ACCEPTA les Condicions d'Ús, no podrà donar d'alta les seves targetes.

 1. Què és el servei Apple Pay? 

Apple Pay és una aplicació propietat d'Apple Inc que Colonya posa a disposició dels seus clients i li permet pagar les seves compres presencials i no presencials amb les seves targetes de Colonya prèviament vinculades a l'aplicació, utilitzant un dispositiu Apple Compatible (iPhone, Apple Watch, Mac o iPad), amb versió iOS 10 o superior. L'alta de la targeta de Colonya en Apple Pay no suposa l'emissió d'una nova targeta Al servei de pagament prestat a través d'Apple Pay li resulta d'aplicació el contracte de targeta subscrit entre el client i Colonya. 

2. Cost del servei Apple Pay per als clients de Colonya 

L'ús de la plataforma, l'alta de les targetes i les funcionalitats ofertes en el servei Apple Pay tenen caràcter gratuït per a l'usuari, sense perjudici de les comissions i despeses que es derivin per les operacions amb les targetes, i estan descrits en el contracte de targeta corresponent. L'ús del servei Apple Pay pot comportar aplicats per tercers aliens a Colonya com l'ús de dades mòbils, missatges de text, etc. 

3. Alta al servei 

Poden donar-se d'alta en el Apple Pay les persones físiques que disposin d'un Dispositiu Apple Compatible (iPhone, Apple Watch, Mac o iPad), amb versió iOS 10 o superior, que tinguin activada la tecnologia Near Field Communication (NFC).

Prèviament a l'alta de la targeta en l'aplicació, el client ha d'acceptar els termes i condicions de l'aplicació Apple Pay, així com la política de privacitat d'Apple. 

4. Alta i baixa de targetes de Colonya a Apple Pay

Per donar d'alta una targeta en Apple Pay, el client ha d'entrar en l'aplicació, introduir les dades sol·licitats de la targeta que desitgi donar d'alta (nombre complet de targeta, data de venciment i CVV) o fer una foto a la part davantera de la targeta i acceptar els termes i condicions de COLONYA. A continuació, i per garantir la identitat i el consentiment del client, es rebrà un clau dinàmica d'un sol ús (OTP) via SMS al número de telèfon que tingui associat per a Comerç Electrònic Segur en aquesta targeta. Aquesta clau s'ha d'introduir en el camp que s'obrirà en la pantalla del dispositiu. Totes les targetes MESTRE dèbit i MASTERCARD crèdit emeses per Colonya i activades en Comerç Electrònic Segur (CES) estan habilitades per a Apple Pay. COLONYA es reserva la facultat de modificar les targetes habilitades per utilitzar a través d'Apple Pay, prèvia informació al client. 

Les dades demanades en el moment de l'alta s'utilitzaran als únics efectes de prestar el servei Apple Pay. El client podrà donar de baixa la targeta de Colonya en Apple Pay en qualsevol moment i amb efectes immediats, sense perjudici de la liquidació i abonament de les operacions que estiguessin pendents, que s'han de liquidar i carregaran segons l'acordat en els respectius contractes de Targeta. Aquest procés es podrà realitzar a través de la pròpia APP o trucant al servei d'atenció al client de Colonya al 902.022.025. 

5. Com utilitzar Apple Pay per pagar en un comerç? 

Per a pagaments presencials (TPV en comerços o caixers automàtics compatibles amb la tecnologia NFC): el client haurà d'accedir a l'aplicació Apple Pay a través del seu dispositiu Apple compatible, escollir la targeta amb la qual voleu pagar i apropar-lo al TPV del comerç o dispositiu equivalent, que haurà de ser contactless. L'operació de pagament s'iniciarà sense que sigui necessari realitzar cap acció addicional, de manera que ha de verificar l'exactitud de les dades de l'operació abans d'apropar seva Dispositiu Apple al TPV (o dispositiu equivalent). 

No obstant això, en els casos en sigui necessària l'aplicació d'autenticació reforçada Un. ha de facilitar els factors d'autenticació que se li sol·licitin, d'acord amb el que preveu cada moment en els contractes de targeta que té subscrits amb Colonya. Per accedir i utilitzar l'aplicació "Apple Pay" a través del seu Dispositiu Apple, haurà de seguir les instruccions que en cada moment s'estableixin i, si escau, introduir els dades biomètriques (per exemple, empremta dactilar o reconeixement facial) que li sol·liciti el Dispositiu Apple. Un cop realitzats aquests passos, l'operació de pagament s'entendrà consentida.

Per pagaments no presencials (des de dispositius Apple amb Apple Pay instal·lat): el client haurà escollir "Apple Pay" entre les opcions de pagament que li mostri la pàgina web del comerç al que vagi a pagar la compra. A continuació, haurà de seleccionar la targeta de Colonya amb la qual vulgui pagar i seguir les indicacions que en cada cas s'estableixin i, si escau, introduir els dades biomètriques (per exemple, empremta dactilar o reconeixement facial) que li sol·liciti el Dispositiu Apple. Un cop realitzats aquests passos, l'operació de pagament s'entendrà consentida. Des del moment en què l'usuari hagi prestat el seu consentiment segons el que indica anteriorment, l'operació de pagament es considerarà autoritzada i per tant no serà revocable. La creació d'elements d'autenticació (empremta dactilar, etc.), en els seus dispositius Apple a favor de terceres persones per desbloquejar el dispositiu suposarà que els pagaments realitzats per aquestes terceres persones seran vàlids a tots els efectes i que l'usuari exonera Colonya de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això. 

6. Conservació i custòdia. 

Pèrdua del dispositiu. El client té el deure de conservar les seves targetes de Colonya degudament. Ja que les dades de les targetes s'introdueixen i s'emmagatzemen al dispositiu Apple, el client té el deure de custodiar el dispositiu en un entorn segur i conservar en secret qualsevol codi que permeti operar en el servei Apple Pay, no anotant codis darrere del dispositiu o en elements que es transportin amb ell. En cas de pèrdua, sostracció o apropiació indeguda del dispositiu Apple o de la seva utilització no autoritzada, són d'aplicació les mateixes condicions previstes en els contractes de targeta subscrits amb Colonya. Així, al més aviat ha de comunicar a Colonya aquesta circumstància, pels canals habituals. La comunicació de la pèrdua a l'operadora de telefonia, a Apple o al venedor del dispositiu no és suficient per assegurar la cancel·lació del servei. 

7. Bloqueig de les targetes

Colonya podrà bloquejar les targetes les dades s'han emmagatzemat en els Dispositius Apple, en cas que hi hagi raons objectivament justificades relacionades amb la seva seguretat, sospita de utilització no autoritzada o fraudulenta o, en cas que estigui associada a una línia de crèdit, 01:00 augment significatiu del risc que Un. pugui ser incapaç de fer front a la seva obligació de pagament. Tant els bloquejos, com els posteriors desbloqueig, es realitzaran i de comunicar al client en la manera prevista en el contracte de la targeta.

 8. Responsabilitat respecte de tercers

Apple Distribution International (ADI) és el titular de la plataforma de pagament Apple Pay, entenent com a tal el programari, la tecnologia i la resta d'elements tangibles i intangibles que la conformen. ADI és la responsable del correcte funcionament de la plataforma. Per tant, el client coneix i accepta que COLONYA depèn total i exclusivament d'ADI i del processador de les operacions que es realitzen a través de la plataforma Apple Pay. Així mateix, ADI és qui decideix al seu exclusiu criteri quin ha de ser l'experiència d'usuari de la plataforma Apple Pay, les mesures de seguretat aplicables a les operacions de pagament realitzades a través d'ella incloent el nivell de seguretat i manera d'autenticació d'aquestes operacions aplicables en cada moment per poder usar Apple Pay, el que el client coneix i accepta a través dels presents termes i condicions. COLONYA informa al client que Apple ha establert que el sistema d'autenticació vàlid per les operacions de pagament a través d'Apple Pay sigui l'anomenada Touch ID (empremta per desbloqueig del Dispositiu Apple), Face ID (identificació de la cara) o teclejant la contrasenya. COLONYA no garanteix i en conseqüència no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la seguretat, autenticitat i integritat del dispositiu que permet l'emmagatzematge de les dades biomètrics. COLONYA no tindrà accés ni emmagatzemarà l'empremta digital o la imatge de la cara pel tant no es fa responsable del mal ús per part de tercers de la informació biomètrica dels usuaris de l'App. Colonya no garanteix i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la seguretat, autenticitat i integritat del dispositiu que permet l'emmagatzematge de dades biomètriques; no tindrà accés ni emmagatzemarà informació biomètrica i no es responsabilitza per l'ús per part de tercers de la informació biomètrica 

9. Subjecció al Contracte de Targeta

El Servei Apple Pay es presta com un canal nou per a l'ús de les targetes que el client ja té contractades amb Colonya a través dels respectius contractes de targeta, emmarcant-se en aquests contractes. Resulten, per tant, aplicables a la prestació d'aquest servei les condicions previstes en aquests contractes, especialment i entre altres, les relatives a: l'ús personal i intransferible de les targetes; les obligacions del client amb vista a la diligència en l'ús dels Dispositius Apple, que passen a ser un mitjà físic que representa la targeta; responsabilitat en cas d'ús fraudulent; custòdia de claus i dels dispositius mòbils que permetin l'ús de targetes a través d'Apple Pay, i notificació en cas de sostracció o pèrdua dels mateixos.

Aquest nou canal no modifica els límits dels imports de les targetes ni la modalitat de pagament vigent en cada moment per a cadascuna de les targetes, és a dir, continuen sent els acordats entre el client i Colonya en els respectius contractes de Targeta. 

10. Durada del Servei Apple Pay. 

El Servei Apple Pay, pel que fa a COLONYA respecta, té caràcter indefinit COLONYA podrà suspendre o cancel·lar la possibilitat d'utilització de les seves targetes en Apple Pay comunicant al client amb dos mesos d'antelació. Colonya es reserva el dret de deixar de oferir la inclusió de les targetes emeses per ella en el servei Apple Pay, com a conseqüència de modificacions introduïdes a la plataforma per Apple Inc. No obstant això, COLONYA podrà cancel·lar de forma immediata la possibilitat d'utilització de les seves targetes en Apple Pay en cas que Apple Inc, com a titular de la plataforma Apple Pay, deixi de prestar el servei o resolgui per qualsevol motiu la relació contractual amb Colonya. 

11. Modificacions en els presents Termes i Condicions.

COLONYA podrà modificar aquests termes i condicions mitjançant comunicació individual al client, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva entrada en vigor. Les modificacions podran tenir efectes immediats si suposessin una millora per al client, o si resulten motivades en decisions d'Apple com a titular de la plataforma Apple Pay. El client haurà d'acceptar la modificació mitjançant el procediment de contrasenya OTP descrit per a l'alta de targeta per poder continuar usant el servei Apple Pay. Si el client no acceptés les modificacions, no podrà continuar utilitzant el servei Apple Pay per a les targetes emeses per Colonya. 

12. Privadesa i seguretat 

L'ús de la targeta de Colonya a través del servei Apple Pay implica la transmissió electrònica d'informació personal a través de connexions amb tercers. Colonya no té cap control sobre aquestes connexions i per tant no pot garantir la privacitat o seguretat de la transmissió de les dades, de manera que el client ha informar-se sobre les pràctiques de privacitat i seguretat de la seva proveïdor de Dispositius Apple i proveïdor de serveis de xarxa. COLONYA no facilita cap dada dels clients a Apple Pay. El client és qui descarrega la aplicació Apple Pay i afegeix les seves targetes de Colonya en Apple Pay, per la qual cosa ha de llegir detingudament les Condicions i Política de Privacitat d'Apple Pay. Colonya tractarà les dades que li facilita Apple en utilitzar el servei Apple Pay, per poder prestar el servei de pagament associat a la targeta i evitar fraus. 

Colonya anonimizará i, si escau, afegirà les dades de les operacions que realitzi amb les targetes a través del servei Apple Pay per comunicar-les a Apple, per complir les condicions generals que regulen l'aplicació i per millorar la plataforma Apple Pay, sempre que l'usuari no s'hi oposi. La gestió de les dades personals del client als quals Colonya tingui accés en el procés d'alta en el Servei i com a conseqüència de la prestació del mateix serà la que el client té establerta amb COLONYA en el Contracte de targeta i en relació amb la resta de productes i serveis que tingui contractats. En tot moment pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, portabilitat, supressió, revocar el consentiment atorgat, així com altres drets reconeguts per la normativa. Pot dirigir la seva sol·licitud de drets mitjançant escrit dirigit al delegat d' Protecció de Dades de Colonya, CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA, Plaça Major, 7, 07460 Pollença, oa l'adreça de correu electrònic dpo_caixa@colonya.es, adjuntant còpia del seu DNI o un altre mitjà oficial identificatiu a l'efecte d'una correcta identificació per protegir degudament seves dades personals.

13. Marques 

Apple Pay, Apple, iPhone, iPad, Apple Watch i Mac són marques d'Apple Inc., registrades als EUA i altres països. 

14. Legislació i fur 

Els presents Termes i Condicions seran interpretats i complerts en els seus propis termes i, en el no previst, es regiran per la legislació espanyola en la matèria, ajustant-se a la mateixa les obligacions i responsabilitats de les parts. El fur aplicable serà el previst en el corresponent contracte d'emissió de la targeta de Colonya donades d'alta en el servei "Apple Pay".

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.
Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.

Veure més
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.

Veure més
Assemblea general de Colonya.
Assemblea general de Colonya.

Veure més
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura