preloader logo

Avís legal

CONDICIONS D'ACCÉS A LA WEBSITE DE COLONYA CAIXA D´ESTALVIS DE POLLENÇA


Aquest lloc web ha sigut creat per Colonya, Caixa Pollença amb la finalitat de facilitar el coneixement dels productes i serveis de l'entitat, així com prestar el servei de Banca a Distància als clients de Colonya, Caixa Pollença.


Contingut i responsabilitat:


L'accés a la web implica per part de l'usuari el compliment rigorós de les disposicions aquí esmentades, així com aquelles legals que fossin aplicables i les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels serveis concrets de la web.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos a la web i a qualsevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols.

Colonya, es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la pàgina web a qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització i reservant-se la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o en la presentació de la web.

Colonya, no es fa responsable de la informació publicada al seu lloc web, sempre que hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè, ni dels continguts no elaborats per Colonya, Caixa Pollença, no responent la Caixa de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Així mateix rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços amb aquestes pàgines, que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant així en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI- CEm, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

La informació s'ofereix només amb fins informatius generals i no constitueix cap garantia ni de resultat ni d'exactitud. La informació referent a rendibilitats, cotitzacions o saldos que es reflecteixin en la web poden ser modificades o no reflectir la informació en temps real, sent per això provisional i no tenir validesa legal. Per això declina tota responsabilitat respecte a l'exactitud, actualitat, idoneïtat o suficiència de la mateixa ni ofereix cap garantia sobre aquesta, reservant-se la possibilitat de canviar els seus continguts en qualsevol moment. En tot cas les informacions que apareixen són les vigents a la data de l'última actualització de la web, i han de considerar-se indicatives per l'usuari.


Propietat Intel·lectual i industrial:


Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d'aquesta pàgina web són titularitat de Colonya, Caixa Pollença, excepte en les informacions en què expressament s'indiqui el contrari, estant prohibides en tot cas la seva reproducció i distribució, excepte per a ús personal i privat, així com la seva manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública. Qualsevol ús no autoritzat del programari o contingut d'aquesta pàgina web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, i per tant Colonya, Caixa Pollença, podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra els que lesionin els seus drets.


Navegació, accés i seguretat:


Colonya, Caixa Pollença, declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'existència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet, Colonya, Caixa Pollença, no garanteix que l'accés a la web sigui ininterromput ni respon que estigui lliure d'error o pugui causar algun dany. En cap cas Colonya, Caixa Pollença serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-hi però no limitant-se als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.


Protecció de dades:


En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA (d'ara endavant, Colonya) assabenta els usuaris d'aquest lloc web dels punts següents:

1. L'usuari queda informat que les seves dades personals, a les que Colonya tingui accés com a conseqüència de consultes, transaccions, operacions, contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, o de processos informàtics respecte a les dades ja registrades, s'incorporen al corresponent fitxer de Colonya, autoritzant el tractament de les que siguin necessàries per a la seva utilització en relació al desenvolupament de l'operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori.

2. Així mateix, autoritza expressament a Colonya per l'ús de les seves dades en l'oferta i contractació de productes i serveis, així com pel desenvolupament d'accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals. Les esmentades accions comercials podran ser realitzades per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

3. L'usuari queda informat del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes prevists en la LOPD, podent exercitar aquests drets per escrit mitjançant carta acompanyada de còpia del D.N.I., i dirigida al departament de LOPD, amb domicili a aquests efectes a la Plaça Major, 7 de Pollença, C.P. 07460.

4. Colonya es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte les dades facilitades pels usuaris.

5. Colonya es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de les dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.


Informació que emet “Colonya Intermediació Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.”, com a mediador d'assegurances en la modalitat d'operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.

Colonya Caixa Pollença distribueix assegurances mitjançant la societat “Colonya Intermediació Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.” CIF A07681430, inscrita al Registre de Mediadors d'Assegurances de les Illes Balears amb el codi nº IB-OV-001-MA. Subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil i Capacitat Financera segons Llei.


En compliment del que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 26/2006 de mediació d'assegurances i reassegurances privades informem als clients:

- Que l'entitat dedicada a la contractació d'assegurances s'anomena “Colonya Intermediació Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.”, amb N.I.F. A07681430 i amb domicili social a Pollença, Plaça Major nº 7.

- Que està inscrita al Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, de corredors d'assegurances i dels seus alts càrrecs amb el nº IB-OV001-MA, el que podrà comprovar sol·licitant-ho a la Direcció General del tresor i Política Financera depenent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de la CAIB.

- Que podrà formular queixes i reclamacions relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts davant els departaments i serveis d'atenció al client de les entitats d'assegurances respecte a les quals “Colonya Intermediació Operador de Banca-Seguros Vinculado,S.A.”, realitzi l'activitat de mediació.

- Que les seves dades personals seran tractades de conformitat al que preveu l'article 5.1 de la LO15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

- Que “Colonya Intermediació Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.”, no està contractualment obligada a realitzar activitats de mediació en assegurances exclusivament amb una a diverses entitats d'assegurances i no facilita assessorament amb l'obligació de dur a terme una anàlisi objectiva.

- Que tenen dret a sol·licitar informació sobre les entitats d'assegurances per les quals realitza activitats de mediació.

- Que l'assessorament que presta “Colonya Intermediació Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.”, es facilita amb la finalitat de contractar una assegurança i no qualque altre producte que pogués comercialitzar Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença.

També pot interessar-te

Sabies que...

Seguretat a la banca electrònica
Seguretat a la banca electrònica

Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

Veure més
Som una banca ètica
Som una banca ètica

No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

Veure més
Nova web Colonya, Caixa Pollença
Nova web Colonya, Caixa Pollença

Fa més de 135 anys que Colonya, Caixa Pollença, va ser creada gràcies al Sr. Gui...

Veure més
Què és l'estalvi ètic?
Què és l'estalvi ètic?

L'Estalvi Ètic permet establir relacions entre les persones estalviadores i les ...

Veure més

El dia a dia

Acte d'entrega del XXXVIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya
Acte d'entrega del XXXVIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

Veure més
Memòria de l'Estalvi Ètic 2018 i celebració del 20è aniversari
Memòria de l'Estalvi Ètic 2018 i celebració del 20è aniversari

Veure més
L'Estalvi Ètic a IB3 Ràdio
L'Estalvi Ètic a IB3 Ràdio

Veure més
Presentació de la memòria de l'Estalvi Ètic 2018 - 20 aniversari
Presentació de la memòria de l'Estalvi Ètic 2018 - 20 aniversari

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies. Acceptar