preloader logo

Atenció al client

Servei d'atenció al client de Colonya

1. Responem a les seves consultes o dubtes

Contacta'ns a través del nostre formulari de contacte.
O als telèfons:


Si crida des d'Espanya 900 810 139
Si crida des de l'estranger +34 912 753 263

2. Atenem i resolem les queixes i reclamacions dels nostres clients

Colonya, Caixa Pollença, disposa d'un Servei d'Atenció al Client encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients, que s'han de formular per escrit,

 • Correu postal:

        Servei d'Atenció al Client de Colonya, Caixa Pollença, SSCC.

        Plaça Major, 7.

        Pollença. 07460,

        Illes Balears


Les seves queixes i reclamacions, seran ateses i resoltes en el termini màxim de dos mesos des de la recepció, complint amb la directriu establerta en l'ordre ECO / 734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

En qualsevol cas, la presentació de les queixes i reclamacions s'hauran d'efectuar d'acord amb l'estipulat a l'efecte en el "Reglament per a la defensa del client de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença" que posem a la seva disposició en compliment de la legislació vigent.

3. Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers

Si vostè interposa una reclamació davant el Servei d'Atenció al Client de Colonya, Caixa Pollença i la resposta no li resulta satisfactòria o bé ha transcorregut un termini de dos mesos des de la presentació de la reclamació sense haver rebut resposta, podrà dirigir-se als "Serveis de Reclamacions dels Supervisors Financers "que corresponguin en funció de la matèria que es tracti. En aquest sentit l'ORDRE ECO / 734/2004 reitera la necessitat de recórrer abans al Servei d'Atenció al Client de la seva entitat.

Banc d'Espanya

CNMV

4. Informació relativa al Reial Decret Llei 1/2017


El dia 21 de gener de 2017 s'ha publicat al BOE el Reial-Decret Llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, que estableix un procediment extrajudicial per a tramitar les peticions de devolució de quantitats satisfetes per aplicació de la clàusula sòl.

Si vostè, com a consumidor, creu que no va ser degudament informat i està interessat a tramitar la seva sol·licitud de forma extrajudicial, ho pot fer, de forma gratuïta, d'acord amb el procediment previst a l'esmentat Reial decret-Ley. L'informem que la reclamació es pot presentar directament en qualsevol de les nostres oficines.

A més, Colonya ha establert un servei específic d'atenció de les reclamacions dels consumidors, que té com a adreça postal:

Servei de reclamacions RDL 1/2017

Plaça Major, 7-2º,

07460 Pollença

I com a adreça de correu electrònic: reclamacionsRDL12017@colonya.es

La reclamació haurà de ser atesa i resolta en el termini màxim de tres mesos des de la data de la presentació.

Us advertim que les devolucions que, si s'escau puguin acordar, podran generar obligacions tributàries i seran comunicades a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

  • Normativa General de Protección de los Consumidores y condiciones de contratación:
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
  • Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación

  Préstamos hipotecarios:

  • Ley 2/1994 de 30 de marzo () sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
  • Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito .
  • Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
  • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  • Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

  Crédito al consumo:

  • Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de Crédito al Consumo.

  Normativa general sobre servicios bancarios:

  • Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores
  • Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.
  • Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.
  • Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
  • Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
  • Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.
  • Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación ( Solicitud de traslado).

  Servicios de Pago:

  • Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de Servicios de Pago.
  • Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago.
  • Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago.
  • Reglamento (UE) 260/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) 924/2009.

  Servicios de inversión:

  • Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
  • Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la
  • Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos tipo.
  • Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

  Servicio de atención al cliente y defensor del cliente:

  • Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
  • Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre Departamentos y Servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
  • Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Pensiones.

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.
Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.

Veure més
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Veure més
Colonya no aplica comissions per retirar efectiu per finestreta
Colonya no aplica comissions per retirar efectiu per finestreta

Veure més
Colonya inicia la campanya
Colonya inicia la campanya "Cap infant sense jugueta" per a aquest Nadal

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura